Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 32, 2006

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Lars Andersson
Publicerad:

Sammanfattning

Ytvattentemperaturen var högre än normalt i hela det undersökta området. Närsalterna uppvisade typiska sommarvärden, både i Västerhavet och i Egentliga Östersjön. Syrehalter under 2 ml/l observerades vid på djup överstigande 70 meter i Östersjön. Svavelväte fanns på 90 meter i Bornholmsbassängen, från 80 m i västra Gotlandsbassängen samt från 125 meter i östra Gotlandsbassängen. Kraftiga ytansamlingar av blågrönalger observerades i sydligaste Kattegatt samt i Öresund. En mindre ansamling återfanns i ett begränsat område öster om Fårö.