Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 31, 2008

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Arne Svensson
Publicerad:

Sammanfattning

Vid de besökta stationerna i Kattegatt, Skagerrak och Öresund uppvisade närsaltshalterna för årstiden normala eller nära normala värden. Förhöjda silikathalter uppmättes i Öresund samt i Arkona- och Bornholmsbassängernas ytvatten. Vid samtliga undersökta stationer i västra, östra och norra egentliga Östersjön, där bottendjupet överstiger 80 m till 90 m återfanns syrgashalter understigande 2 ml/l i bottenvattnet. Svavelväte påträffades från 125 meter i östra och nordvästra egentliga Östersjön samt från 80 meter i sydvästra delen av egentliga Östersjön. Cyanobakterieblomning (blomning av blågröna alger) i observerades i hela den besökta delen av egentliga Östersjön. Ytansamlingar av cyanobakterier förekom främst öster och norr om Gotland.