Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 3, 2005

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Bengt Yhlen
Publicerad:

Sammanfattning

Mycket höga fosfathalter uppmättes i Östersjöns ytvatten. Även silikathalterna var därstädes förhöjda men kvävekomponenterna normala. Närsalthalterna i västerhavet uppvisade för årstiden normala eller nära normala värden. Syrehalter lägre än 2 ml/l förekom, i hela egentliga Östersjön, på djup större än 70-100 meter. Svavelväte fanns i Gotlands- och Landsortsdjupen djupare än c:a 220 meter samt i västra Gotlandsbassängen djupare än 80 till 90 meter.