Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 28, 2008

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Bengt Yhlen, Ann-Turi Skjevik
Publicerad:

Sammanfattning

Högre silikathalter än normalt uppmättes i södra Östersjön. För övrigt var ytnärsalthalterna normala för årstiden i hela det undersökta området. Syremängden i Öresunds bottenvatten var 3,9 ml/l och i Arkonabassängens drygt 3 ml/l. I Östersjön påträffades syrgashalter mindre än 2 ml/l överallt där djupet var större än 60-80 meter. Svavelväte fanns från c:a 125 meter i östra Gotlandsbassängen och från 80 - 90 meter i västra Gotlandsbassängen. Blomning av cyanobakterier förekom vid alla stationer i Östersjön, vilket missfärgade vattnet. Några kraftiga ytansamlingar observerades inte men cyanobakterierna hade aggregerat till flingor i vattnet.