Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 28, 2007

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Bengt Yhlen, Ann-Turi Skjevik
Publicerad:

Sammanfattning

Ytvattentemperaturerna var normal eller lägre än normalt i hela området. Inga ytansamlingar av blågröna alger observerades i Östersjön. Ytnärsalthalterna var normala för årstiden utom i Arkona och Bornholmsbassängerna där fosfat och silikat visade förhöjda värden och vid Fårödjupet samt i västra Gotlandsbassängen där silikatmängderna var höga. Syremängden i Öresunds och Arkonabassängens bottenvatten var c:a 3 ml/l. I Östersjön påträffades syrgashalter mindre än 2 ml/l överallt där djupet var större än 60-80 meter. Svavelväte fanns vid botten i Bornholmsdjupet, från c:a 125 meter i östra Gotlandsbassängen och från 80 meter i Fårödjupet och i västra Gotlandsbassängen.