Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 28, 2005

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Bengt Yhlen, Ann-Turi Skjevik
Publicerad:

Sammanfattning

Stora mängder blågröna alger observerades i västra och östra Gotlandsbassängerna samt norr om Gotland. I Arkona och Bornholmsbassängerna var fosfat och silikathalterna i ytvattnet fortfarande höga. I södra Kattegatt och Öresund uppmättes höga fosfat- och silikathalter i det från Östersjön utströmmande ytvattnet. Syrehalter under 2 ml/l observerades vid botten i Arkonabassängen och vid djup överstigande 70 till 80 meter i övriga Östersjön. Svavelväte fanns i bottenvattnet i Bornholmsbassängen samt i östra och västra Gotlandsbassängen.