Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 28, 2003

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Arne Sjöquist
Publicerad:

Sammanfattning

Närsalthalterna var normala för årstiden i alla områden. En pågående blomning preliminärt av Aphanizomenon "baltica" och Nodularia spumgiena kunde ses vid stationerna öster och väster om Gotland. I bottenvattnen i Bornholmsbassängen, Hanöbukten, sydöstra Östersjön samt öster om Gotland uppmättes syrehalter strax över 2 ml/l. Svavelväte förekom vid BY10, Fårödjupet (BY20) samt i västra Gotlandsbassängen.