Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 27, 2009

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Bodil Thorstensson, Ann-Turi Skjevik
Publicerad:

Sammanfattning

Ytvattentemperaturerna var högre än normalt i Skagerrak och Kattegatt samt i delar av Östersjön. Högre fosfat- och silikathalter än normalt uppmättes i södra Kattegatt. För övrigt var ytnärsalthalterna normala för årstiden i hela det undersökta området. Syrehalten i norra Kattegatts bottenvatten (Fladen) var 4,4 ml/l och i Arkonabassängens 3,6 ml/l (BY1). I Östersjön påträffades syrgashalter mindre än 2 ml/l överallt där djupet var större än 60-80 meter. Svavelväte fanns från c:a 100 meter i östra Gotlandsbassängen och från 80 - 90 meter i västra Gotlandsbassängen. Ytansamlingar av cyanobakterier (blågröna alger) observerades i Östersjön. En utförligare algrapport bifogas.