Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 26, 2010

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Lars Andersson
Publicerad:

Sammanfattning

Ytvattentemperaturen var normal i Västerhavet medan den var högre än normalt i Östersjön. Närsalthalterna i ytvattnet var normala i hela det undersökta området. I större delen av egentliga Östersjön observerades syrehalter under 2 ml/l vid djup överstigande 70 till 80 meter. Svavelväte återfanns, i västra Gotlandsbassängen, från 80 meters djup medan det i östra Gotlandsbassängen började på djup mellan 125 och 150 meter. Blomning pågick i ytlagret i Östersjön medan den i stort sett var över i Skagerrak och Kattegatt. Ytansamlingar av cyanobakterier (blågröna alger) observerades i södra delarna av egentliga Östersjön. En utförligare algrapport återfinns på: http://www.smhi.se/oceanografi/oce_info_data/reports/havmiljoarkiv/oce_rapportarkiv10.html