Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 24, 2008

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Bodil Thorstensson
Publicerad:

Sammanfattning

Närsalthalterna i ytvattnet uppvisade, i stort, normala värden i alla områden, med undantag för högre koncentration än normalt av silikat i södra Östersjön och vid Anholt samt av fosfat i Bornholmsbassängen . Vid W Landskrona noterades ett kraftigt inflöde i ytan till Östersjön, vilket medförde en hög salthalt i Öresund på 15-20 psu. I Kattegatt var ytsalthalten lägre än normalt, t.ex.var den endast 13psu vid Anholt. I Östersjön observerades syrehalter under 2 ml/l vid djup överstigande 70 till 90 meter. Svavelväte fanns väster och öster om Gotland, i väster från 90 till 100 meter och i öster från 125 meters djup.