Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 24, 2007

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Bodil Thorstensson
Publicerad:

Sammanfattning

I hela området var ytvattentemperaturen över den normala. I ett par områden i södra Östersjön samt i Öresund var fosfathalten i ytvattnet något förhöjd. Även silikathalterna var förhöjda medan kvävekomponenterna låg kring det normala. Närsalthalterna i västerhavet uppvisade för årstiden normala värden med undantag av några höga silikatvärden. Inga ytansamlingar av algblomning iakttogs, men algförekomst fanns i östra och delvis i västra Gotlandsbassängen. I södra Östersjön var siktdjupet 8 meter och algförekomsten ringa. Svavelväte återfanns i västra Gotlandsbassängen, från 80 meters djup, i östra Gotlandsbassängen på djup överstigande 140 meter och från 85 meters djup i Bornholmsbassängen.