Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 24, 2005

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Arne Svensson
Publicerad:

Sammanfattning

En tidig blomning av blågrönalgerna Aphanizomenom baltica och Nodularia spumigena kunde ses nära kusten norr och nordväst om Gotland. I Arkona och Bornholmsbassängens ytvatten är fosfathalten fortfarande mycket över den normala. Likaså är silikathalterna förhöjda medan nitrathalterna är normala. Närsaltshalterna i västerhavet uppvisade för årstiden normala värden. Syrehalter lägre än 2 ml/l förekom, i hela egentliga Östersjön, på djup större än 70-90 meter. Svavelväte återfanns i bottenvattnet i Hanöbukten och Bornholmsbassängen samt i östra Gotlandsbassängen på djup från 220 meter och i västra Gotlandsbassängen från 150 meter.