Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 20, 2009

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Bodil Thorstensson, Martin Hansson
Publicerad:

Sammanfattning

Interkalibrering av primärproduktion utfördes av fyra olika laboratorium. Provtagning utfördes även inom projektet Bazooca vilket syftar till att studera förekomsten av kammaneten Mnemiopsis. Ytvattentemperaturen var normal i Västerhavet liksom i egentliga Östersjön. Närsalthalterna uppvisade, i stort, normala värden i alla områden, med undantag för fosfat, som var något förhöjd i Arkonabassängen. Djupvattnet i Arkonabassängen var väl syresatt, 4.7- 6,6 ml/l. I övriga Östersjön observerades syrehalter under 2 ml/l vid djup överstigande 70 till 80 meter. Svavelväte fanns väster och öster om Gotland, i väster från 90 meter och öster från 125 meters djup. Algblomning pågick i djupare lager i Kattegatt och Öresund.