Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 20, 2008

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Bengt Yhlen
Publicerad:

Sammanfattning

Närsalthalterna uppvisade, i stort, normala värden i alla områden, med undantag för silikat, som var kraftigt förhöjd i Arkona- och Bornholmsbassängerna och i Öresund där även fosfathalten var hög. Syrehalten vid botten i västra Arkonabassängen var under den normala. 2,2 ml/l. I övriga Östersjön observerades syrehalter under 2 ml/l vid djup överstigande 70 till 80 meter. Svavelväte fanns norr, väster och öster om Gotland, i väster från 100 meter och i norr och öster från 125 meters djup.