Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 20, 2006

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Lars Andersson, Martin Hansson
Publicerad:

Sammanfattning

Temperatur och salthalt i ytvattnet var normala i hela det undersökta området. I södra Östersjön och Öresund var fosfathalten fortsatt förhöjd. Det oorganiska kvävet (DIN) var förbrukat vid alla stationer och halterna låg under detektionsgränsen. Höga silikathalter uppmättes i Kattegatt medan halterna var något lägre än normalt i sydöstra Östersjön, Bornholmsbassängen och i Hanöbukten. Syrehalter under 2 ml/l återfanns i hela Östersjön på djup större än 70-80 meter. I Arkonabassängen var djupvattnet väl syresatt. Svavelväte förekom i östra Gotlandsbassängen djupare än 125-145 meter och i västra Gotlandsbassängen från 90 meters djup. Hög klorofyllfluorescens noterades vid Släggö på 7.5 meter, intermediärt i centrala Skagerrak på 15 meter och vid Anholt E på 12 meters djup. I samarbete med Göteborgs Universitet (FRISBEE-projektet) genomfördes också vattenprovtagning för mätning av syre- och kolisotoper. Mätprojektet kommer att pågå under 1 års tid.