Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 20, 2005

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Bengt Yhlen, Philip Axe
Publicerad:

Sammanfattning

I Östersjöns ytvatten är fosfathalten fortfarande mycket över det normala. Likaså är silikathalterna förhöjda medan nitrathalterna är normala. Närsaltshalterna i västerhavet uppvisade för årstiden normala värden. Syrehalter lägre än 2 ml/l förekom, i hela egentliga Östersjön, på djup större än 70-90 meter. Svavelväte återfanns i bottenvattnet i Hanöbukten och Bornholmsbassängen samt i ett ca 20 meter tjockt skikt över botten runt Gotland från 110 meters djup. CTD-profilen visade på en ganska hög koncentration av klorofyll vid Anholt på ca 15 meters djup. I övrigt var det inga förhöjda värden att notera under expeditionen. En snabbananlys av plankton vid Gotlandsjupet, Hanöbukten och BCSIII-10, visade att dinoflagellater dominerar proven. Den potentiellt toxiska dinoflagellaten D. acuta observerades med relativt många celler, vid BCSIII-10 fanns dessutom en del Aphanizomenon sp. (cyanobakterie).