Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 2, 2011

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Lars Andersson, Anna-Kerstin Thell
Publicerad:

Sammanfattning

Ytnärsalthalterna var normala i de flesta områden, med undantag för fosfat som var något förhöjt i Bornholmsbassängen. Även silikat uppvisade något förhöjda värden i Bornholmsbassängen samt västra och norra Gotlandsbassängerna. Bottenvattnet i Arkonabassängen var väl syresatt medan syrehalter lägre än 2 ml/l förekom, i hela resterande egentliga Östersjön på djup större än 50-70 meter. Svavelväte återfanns i östra -, norra - och västra Gotlandsbassängerna. En algblomning var i startskedet i kustzonen i Skagerrak.