Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 18, 2010

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Arne Svensson
Publicerad:

Sammanfattning

Vid de besökta stationerna i Kattegatt, Skagerrak och Öresund uppvisade närsaltshalterna för års-tiden normala värden. Närsalter analyserade från stationer i egentliga Östersjön visade lägre silikatvärden än normalt, i nordvästra och västra egentliga Östersjöns ytvatten. Lägre syrgashalter än normal uppmättes i Öresund. Vid samtliga undersökta stationer i västra, östra och norra egentliga Östersjön, där bottendjupet överstiger 80 m till 90 m återfanns syrgashalter understigande 2 ml/l i bottenvattnet. Svavelväte påträffades från 125 meter i östra egentliga Östersjön samt från 90 meter i den västra delen av egentliga Östersjön.