Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 16, 2009

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Lars Andersson
Publicerad:

Sammanfattning

Närsalthalterna var i stort sett normala i hela det undersökta området, med undantag för silikat som uppvisade förhöjda halter i Kattegatt. Vattnet under haloklinen i Arkonabassängen var väl syresatt med halter på c:a 6 ml/l. I övriga Östersjön observerades syrehalter under 2 ml/l vid djup överstigande 70 till 80 meter. Svavelväte återfanns, i västra Gotlandsbassängen, djupare än 100-125 meter. I östra Gotlandsbassängen började svavelvätet på djup mellan 125 och 160 meter. Blomning pågick i ytlagret i Östersjön och Kattegatt medan den var över i ytvattnet i Skagerrak där den dock fortfarande pågick i djupare lager.