Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 16, 2008

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Bodil Thorstensson
Publicerad:

Sammanfattning

Närsalthalterna uppvisade, i stort, normala värden i de flesta områdena, med undantag för fosfat och silikatkoncentrationerna, som var förhöjda i södra Östersjön och i Öresund. I centrala Skagerrak hade samtliga närsalter högre koncentrationer än normalt. De högsta värdena vid fluorescensmätningar uppmättes i Kattegatt och indikerade algaktivitet. Syrehalter lägre än 2 ml/l förekom i hela egentliga Östersjön på djup större än 70-90 meter. Effekten av inflödet i början av året hade försvagats och vid Christiansö i Bornholmsbassängen hade djupvattnet åter syrebrist, d.v.s. 1.1 ml/l på 70 meter med mättnadsprocenten 15%. Svavelväte återfanns i västra och östra Gotlandsbassängerna på 100 resp.120 meters djup.