Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 16, 2007

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Arne Svensson
Publicerad:

Sammanfattning

Närsalthalterna i Skagerrak och Kattegatt, uppvisade för årstiden normala värden. I Öresund var halterna av silikat förhöjda jämfört med för årstiden normala värden, övriga närsalter var normala. Kvävekomponenterna (DIN) var förbrukade vid Skagerraks kustvatten samt i Kattegatt. Höga fosfathalter uppmättes i sydvästra Östersjöns ytvatten. Även halterna av silikat var förhöjda medan kvävekomponenterna (DIN) även här var förbrukade vid samtliga besökta stationer. Höga klorofyllfluorescensvärden noterades i Skagerraks kustvatten, i Kattegatt samt vid vissa stationer i södra Östersjön. Syrehalter lägre än 2 ml/l förekom, i hela Egentliga Östersjön, på djup större än 80 meter. Svavelväte återfanns 90-100 meter västra Gotlandsbassängen och från 145 meter i östra Gotlandsbassängen. Ett tunt bottenskikt med syresatt vatten återfanns vid Gotlandsdjupet (BY15).