Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 13, 2006

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Bodil Thorstensson
Publicerad:

Sammanfattning

Ytvattentemperaturen var lägre än normalt i hela området. Fosfathalterna i hela södra Östersjöns ytvatten var fortfarande högre än normalt. Även silikathalterna var förhöjda i det området. Nitrathalten i Arkonabassängen var lägre än normalt och låg omkring detektionsgränsen. Fosfat- och silikathalterna i Kattegatt och Öresund uppvisade för årstiden högre värden än normalt, medan den låga nitrathalten var normal. Även i Skagerrak var halten fosfat och silikat högre än normalt. Syrehalter lägre än 2 ml/l förekom, i hela egentliga Östersjön, på djup större än 70-90 meter. Svavelväte återfanns i östra och västra Gotlandsbassängerna från 125-145 meters djup. I Östersjön var planktonaktiviteten låg och inte heller kunde någon egentlig blomning verifieras i Kattegatt. I centrala Skagerrak uppmättes hög fluorescens på 20 meters djup.