Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 12, 2009

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Bodil Thorstensson
Publicerad:

Sammanfattning

Den tidiga vårblomningen var över i Skagerrak och Kattegatt. Ytnärsalthalterna var fortfarande låga. I Östersjön generellt hade vårblomningen inte startat och närsalthalterna uppvisade, i stort, normala värden med undantag för fosfat, som var förhöjt främst i södra Östersjön. Ytvattentemperaturen var normal i hela området. Tydlig vårblomning förekom i Kalmarsund. Vattnet under haloklinen i Arkonabassängen var väl syresatt med halter på c:a 8 ml/l. I övriga Östersjön observerades syrehalter under 2 ml/l vid djup överstigande 80 till 100 meter. Svavelväte fanns, i västra Gotlandsbassängen, djupare än 100-150 meter. I östra Gotlandsbassängen började svavelvätet mestadels på djup mellan 125 och 150 meter.