Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 12, 2008

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Bodil Thorstensson
Publicerad:

Sammanfattning

Närsalterna uppvisade förhöjda halter i centrala Skagerrak. Dessutom var fosfat och silikat förhöjt i södra Östersjön och i Öresund. I Kattegatt och sydöstra Östersjön visade mätningar av fluorescens och syremättnad på vårblomning. Syrehalter lägre än 2 ml/l förekom i hela egentliga Östersjön, dock var syresituationen i Arkona och Bornholmsbassängen god till följd av ett inflöde under början av året. Svavelväte återfanns i östra och västra Gotlandsbassängerna.