Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 12, 2007

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Bodil Thorstensson
Publicerad:

Sammanfattning

Höga fosfathalter uppmättes i södra Östersjöns ytvatten. Likaså var silikathalterna där förhöjda på några ställen medan kvävekomponenterna låg kring det normala. Närsalthalterna i västerhavet var för årstiden normala med något undantag. Längs hela Västkusten pågick algblomningen liksom i centrala Skagerrak. I Östersjön kunde ingen algaktivitet påvisas. Syrehalter lägre än 2 ml/l förekom, i hela egentliga Östersjön, på djup större än 70 och 80 meter. Svavelväte återfanns i östra och västra Gotlandsbassängerna.