Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 11, 2010

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Bodil Thorstensson
Publicerad:

Sammanfattning

Ytvattentemperaturen var lägre normalt i centrala Skagerrak samt i Kattegatt och Östersjön. Närsalthalterna i ytvattnet var låga i Skagerrak och Kattegatt. I övrigt var ytnärsalthalterna normala i de flesta områden, med undantag för fosfat som uppvisade något förhöjda värden i Arkona- och Bornholmsbassängerna. Syrehalter lägre än 2 ml/l förekom, i hela egentliga Östersjön, utom i Bornholmsbassängen, på djup större än 60-90 meter. Svavelväte återfanns i östra och västra Gotlandsbassängen. Algblomning pågick i Skagerrak.