Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 6, 2014

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Martin Hansson
Publicerad:

Sammanfattning

I både Skagerrak och Kattegatt var salthalten i ytvattnet mycket lägre än normalt, vilket tyder på stor inverkan av utflödande Östersjövatten. Karteringen av näringsämnen i Kattegatt visade på små variationer och överlag normala förhållanden. I egentliga Östersjön var halterna av fosfat och silikat högre än normalt i västra Gotlandsbassängen. Syreförhållandena i Hanöbukten och Bornholmsbassängen hade åter försämrats och akut syrebrist förekom i bottenvattnet. I västra, östra och norra Gotlandsbassängen sågs ingen förbättring av syresituationen. Helt syrefria förhållanden, återfanns från 90-100 meter djup och akut syrebrist från 70 - 90 meters djup. Planktonaktiviteten var låg i alla undersökta områden.