Expeditionsrapport från KBV002 Triton vecka 7, 2013

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Anna-Kerstin Thell
Publicerad:

Sammanfattning

Yttemperaturen var normal i hela området. Närsalthalterna i ytvattnet var för årstiden normala på de flesta stationer. I området uppmättes syrehalter under 2 ml/l på djup överstigande 70-90 meter. Svavelväte återfanns, i västra Gotlandsbassängen, från 90 meter och i norra och östra Gotlandsbassängen från 125meters djup.