Expeditionsrapport från KBV002 Triton vecka 49-50, 2012

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Lars Andersson
Publicerad:

Sammanfattning

I egentliga Östersjön var fosfathalterna något högre än normalt, medan koncentrationerna av oorganiskt kväve och silikat uppvisade normala värden. Syrebrist, halter under 2 ml/l, återfanns på djup överstigande 55 till 80 meter, medan helt syrefria förhållanden med förekomst av svavelväte, påträffades vid djup överstigande 80 till 100 meter i egentliga Östersjön. Samtliga parametrar uppvisade normala värden i Bottniska Viken, där även syreförhållandena i djupvattnet var goda.