Expeditionsrapport från KBV002 Triton vecka 29, 2013

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Anna-Kerstin Thell
Publicerad:

Sammanfattning

Under expeditionen, som ingick i det svenska ordinarie havsövervakningsprogrammet, besöktes västra och östra delen av egentliga Östersjön. Denna rapport är baserad på preliminära, endast delvis kvalitetskontrollerade data. Yttemperaturen var normal i hela området och närsaltshalterna i ytvattnet var för årstiden normala på de flesta stationer. I det undersökta området uppmättes syrehalter under 2 ml/l på djup överstigande 70-80 meter. Svavelväte fanns i västra Gotlandsbassängen från 90 meter och i östra Gotlandsbassängen från 100 meters djup och ner till botten. Ytansamlingar av cyanobakterier syntes i norra delen av västra Gotlandsbassängen. En utförligare algrapport återfinns på: http://www.smhi.se/oceanografi/oce_info_data/reports/havmiljoarkiv/oce_rapportarkiv13.html Nästa expedition är planerad till vecka 31 och då besöks Skagerrak, Kattegatt, Öresund och sydvästra Östersjön.