Expeditionsrapport från KBV001 Poseidon vecka 9, 2012

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Martin Hansson
Publicerad:

Sammanfattning

I Skagerrak och norra Kattegatt pågick vårblomningen och halterna av samtliga näringsämnen var låga. De södra delarna av Kattegatt och Öresund var påverkade av utflödande Östersjövatten och förhållandena var mer vinterlika med högre närsaltshalter. I egentliga Östersjön rådde vinterförhållanden. Halterna av nitrit+nitrat var normala medan halterna av fosfat var höga vid samtliga stationer och mycket över det normala i de sydvästra delarna. Även silikathalterna var mycket över det normala i dessa områden. Inflödet från november/december 2011 hade nu nått de sydöstra delarna av egentliga Östersjön och var på väg mot östra Gotlandsbassängen. Svavelväte återfanns i västra Gotlandsbassängen från 125 meter och i norra Gotlandsbassängen från 100 meters djup. I de centrala delarna av östra Gotlandsbassängen från 80-90 meter. Syrehalter under 2 ml/l (akut syrebrist) uppmättes från 65-75 meter i östra Gotlandsbassängen och från 85 meter i norra samt västra Gotlandsbassängen.