Expeditionsrapport från KBV001 Poseidon vecka 51, 2012

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Anna-Kerstin Thell
Publicerad:

Sammanfattning

På grund av ändrade förutsättningar i samarbetet med Kustbevakningen kunde endast västkusten samt delar av södra egentliga Östersjön undersökas. I Skagerrak och Kattegatt var närsaltsförhållandena normala för årstiden, utom i södra Kattegatt och Öresund, där fosfat- och silikathalterna var förhöjda. I de undersökta delarna av södra egentliga Östersjön var halterna av fosfat och silikat högre än normalt medan kvävet uppvisade normala värden. Syrehalter under 2 ml/l uppmättes på djup överstigande 60 meter i Bornholmsbassängen samt Hanöbukten. Nästa expedition, som är vinterkartering av Kattegatt plus ordinarie basstationer, är planerad till slutet av januari 2013.