Expeditionsrapport från KBV001 Poseidon vecka 49-50, 2011

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Lars Andersson
Publicerad:

Sammanfattning

De flesta parametrar uppvisade för årstiden typiska värden. Undantagen var fosfat och silikat som uppvisade halter över det normala i delar av egentliga Östersjön. Syrehalter under 2 ml/l observerades vid djup överstigande 50 till 80 meter i huvuddelen av egentliga Östersjön samt från 125 meters djup i de nordliga delarna. Svavelväte återfanns i östra och norra Gotlandsbassängen från 90 till 130 meter, i västra Gotlandsbassängen på djup överstigande 70 till 90 meter, samt i Bornholmsbassängens närmast botten.