Expeditionsrapport från KBV001 Poseidon vecka 46, 2011

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Lars Andersson
Publicerad:

Sammanfattning

Ytvattentemperaturen liksom ytsalthalten uppvisade, i stort sett, normala värden för årstiden i hela det undersökta området. Fosfathalterna i ytlagret var i stort sett normala medan summan nitrit+nitrat var lägre an normalt i de flesta områden. Silikathalterna var förhöjda i Västerhavet medan de var under det typiska för årstiden i egentliga Östersjön. Syrehalter lägre än 2 ml/l förekom, i egentliga Östersjön på djup större än 60-80 meter. Svavelväte återfanns i östra -, västra och norra Gotlandsbassängerna samt även i Bornholmsbassängen och Hanöbukten.