Expeditionsrapport från KBV001 Poseidon vecka 42, 2011

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Lars Andersson
Publicerad:

Sammanfattning

Ytvattentemperaturen liksom ytsalthalten uppvisade, i stort sett, normala värden för årstiden i hela det undersökta området. Närsalthalterna i ytlagret var i stort sett normala i de flesta områdena. Syrehalter lägre än 2 ml/l förekom, i egentliga Östersjön på djup större än 70-80 meter, samt på en station i Arkonabassängen. Svavelväte återfanns i östra - och västra Gotlandsbassängerna samt i Bornholmsbassängen och Hanöbukten. Dessutom var det för första gången sedan slutet av 80-talet som SMHI uppmätte svavelväte vid stationen BCS III-10 i sydöstra Östersjön.