Expeditionsrapport från KBV001 Poseidon vecka 37, 2011

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Arne Svensson
Publicerad:

Sammanfattning

Expeditionens första del genomfördes i mycket hårt väder med stormvindar och mycket grov sjö. Vid de besökta stationerna i Kattegatt, Skagerrak och Öresund uppvisade närsaltshalterna för års-tiden normala värden. Närsalter analyserade från stationer i södra egentliga Östersjöns ytvatten visade lägre silikatvärden än normalt. Vid undersökta stationer väster om Gotland återfanns låga syrgashalter från 60 meters djup. Vid övriga undersökta stationer i egentliga Östersjön, där bottendjupet överstiger 70 m till 80 m återfanns låga syrgashalter från 70 meters djup. Svavelväte påträffades från 80 till 100 meter i nordvästra och västra delen av egentliga Östersjön samt från 125 meter i östra egentliga Östersjön.