Expeditionsrapport från KBV001 Poseidon vecka 34, 2012

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Anna-Kerstin Thell
Publicerad:

Sammanfattning

I Skagerrak och Kattegatt var ytvattentemperaturen normal och ytsalthalten varierade från något lägre än normalt i norr till något högre än normalt i Öresund. Ytvattentemperaturen och ytsalthalten uppvisade normala värden för årstiden i Östersjön. Närsalthalterna i ytlagret var normala i de flesta områden, med undantag för silikat som var högre än normalt i Öresund och fosfat som var högre än normalt i södra Östersjön. Syrekoncentrationen var nära noll i Hanöbukten/Bornholmsbassängen. Syrehalter lägre än 2 ml/l återfanns i hela egentliga Östersjön på djup större än 65-80 meter. Svavelväte återfanns i östra och västra Gotlandsbassängerna från 90-140 meter. Viss planktonaktivitet syntes i Skagerrak, i östra och västra Gotlandsbassängerna.