Expeditionsrapport från KBV001 Poseidon vecka 28, 2012

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Anna-Kerstin Thell
Publicerad:

Sammanfattning

I Skagerrak och Kattegatt var ytvattentemperaturen normal och ytsalthalten något lägre än normalt. Ytvattentemperaturen och ytsalthalten uppvisade normala värden för årstiden i Östersjön. Närsalthalterna i ytlagret var normala i de flesta områden, med undantag för silikat och fosfat som var högre än normalt i Öresund och södra Östersjön. Silikathalterna var även högre än normalt i västra Östersjön. Syrekoncentrationer var nära noll i Hanöbukten / Bornholmsbassängen. Förutom vid stationen BCSIII-10 i sydöstra Östersjön fanns syrehalter lägre än 2 ml/l i hela egentliga Östersjön på djup större än 65-85 meter. Svavelväte återfanns i östra och västra Gotlandsbassängerna från 100-115 meter. Ytansamlingar av cyanobakterier (blågröna alger) observerades i Hanöbukten. En utförligare algrapport återfinns på: http://www.smhi.se/oceanografi/oce_info_data/reports/havmiljoarkiv/oce_rapportarkiv12.html