Expeditionsrapport från KBV001 Poseidon vecka 2, 2012

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Lars Andersson
Publicerad:

Sammanfattning

Ytvattentemperaturen var något högre än normalt i delar av egentliga Östersjön. Halterna av oorganiskt kväve uppvisade normala värden, utom i delar av Skagerrak där de var något förhöjda. Fosfatkoncentrationerna var normala i Västerhavet medan de var klart förhöjda i Östersjön. Silikat uppvisade halter klart över det typiska för årstiden i samtliga besökta områden. Arkonabassängens-, Hanöbuktens- och Bornholmsbassängens bottenvatten var väl syresatt, till följd av de mindre inflöden som ägde rum i december. Syrehalter under 2 ml/l återfanns intermediärt i Bornholmsbassängen, samt vid djup överstigande 70 meter i övriga undersökta områden. Svavelväte uppmättes i sydöstra Östersjön, samt i östra Gotlandsbassängen.