Expeditionsrapport från KBV001 Poseidon vecka 19, 2012

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Lars Andersson
Publicerad:

Sammanfattning

I Skagerrak och Kattegatt var närsaltsförhållandena normala för årstiden, undantaget silikat som i Kattegatt uppvisade förhöjda halter. I Öresund var både fosfat- och silikathalterna mycket högre än normalt. I egentliga Östersjön var halterna av fosfat och silikat fortfarande höga, speciellt i de södra delarna medan oorganiskt kväve uppvisade normala värden i hela området. Vårblomningen pågick i stora delar av egentliga Östersjön, medan den var i slutskedet i vissa områden. Syrehalter under 2 ml/l uppmättes på djup överstigande 80-90 meter i delar av Bornholmsbassängen samt i östra och västra Gotlandsbassängerna. Svavelväte återfanns, i norra delen av östra och västra Gotlandsbassängerna från 100-125 meter. Effekterna av inflödet vilket skedde i november/december 2011 syntes fortfarande i de sydöstra delarna av egentliga Östersjön och kunde även ses i södra delarna av östra Gotlandsbassängen. Syreförhållandena i Hanöbukten, Arkona- och Bornholmsbassängen hade däremot försämrats sedan föregående mätning i april.