Expeditionsrapport från KBV001 Poseidon vecka 15, 2012

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Anna-Kerstin Thell
Publicerad:

Sammanfattning

I Skagerrak och Kattegatt var förhållandena normala för årstiden med undantag för Öresund som hade fosfat- och silikat halter som var mycket högre än normalt. I egentliga Östersjön var vårblomningen i full gång, men halterna av fosfat och silikat var fortfarande höga vid samtliga stationer. Inflödet från november/december 2011 syntes fortfarande i de sydöstra delarna av egentliga Östersjön. Svavelväte återfanns i västra och östra Gotlandsbassängen från 100-150 meters djup. Syrehalter under 2 ml/l uppmättes från 80-85 meter i västra Gotlandsbassängen, från 70-75 meters djup i västra Gotlandsbassängen. I södra delen av västra Gotlandsbassängen uppmättes inget svavelväte. Arkonabassängen var väl syresatt och Hanöbukten syresatt.