Expeditionsrapport från KBV001 Poseidon vecka 12, 2013

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Lars Andersson
Publicerad:

Sammanfattning

Ytvattentemperaturerna var lägre än normalt i hela det undersökta området. Närsalterna i ytlagret i Västerhavet var i stort sett helt förbrukade och blomningen pågick för fullt i Kattegatt. I egentliga Östersjön rådde dock fortfarande vinterförhållanden och närsalterna uppvisade halter över det normala, speciellt i de södra delarna. Arkonabassängens bottenvatten var väl syresatt. Syrehalter under 2 ml/l återfanns dock vid djup överstigande 80 till 90 meter i större delen av området. Svavelväte uppmättes i östra och västra Gotlandsbassängerna från 125 meters djup.