Expeditionsrapport från KBV001 Poseidon vecka 12, 2012

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Martin Hansson
Publicerad:

Sammanfattning

I Skagerrak och Kattegatt var vårblomningen över och halterna av samtliga näringsämnen var låga, vilket är normalt för årstiden. I egentliga Östersjön rådde vinterförhållanden. Halterna av nitrit+nitrat var normala medan halterna av fosfat var höga vid samtliga stationer och fortsatt mycket över det normala i de sydvästra delarna. Även silikathalterna var mycket över det normala i dessa områden. Inflödet från november/december 2011 hade nu nått de sydöstra delarna av egentliga Östersjön och var på väg mot östra Gotlandsbassängen. Svavelväte återfanns i västra och östra Gotlandsbassängen från 95-100 meters djup. Syrehalter under 2 ml/l (akut syrebrist) uppmättes från 80-85 meter i östra Gotlandsbassängen, från 70-85 meters djup i västra Gotlandsbassängen och sydöstra egentliga Östersjön. I Hanöbukten förekom åter syrebrist från 65 meters djup.