Expeditionsrapport från KBV 002 Triton vecka 45, 2013

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Anna-Kerstin Thell
Publicerad:

Sammanfattning

Yttemperaturen var normal i hela området. Salthalten var normal förutom i östra Gotlandbassängens ytvatten där den var lägre än normalt. Närsalthalterna i ytvattnet i det besökta området var för årstiden normala. I området uppmättes syrehalter under 2 ml/l på djup överstigande 60-80 meter. Svavelväte återfanns i västra Gotlandsbassängen från 60 meter, vilket är 20 meter grundare än vid förra mättillfället. I norra Gotlandsbassängen återfanns svavelväte från 90 meter och i östra Gotlandsbassängen från 100 meters djup. Planktonaktiviteten var låg.