Expeditionsrapport från KBV 002 Triton vecka 43, 2013

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Lars Andersson
Publicerad:

Sammanfattning

Yttemperaturen var normal i hela det undersökta området. Salthalten i östra Gotlandbassängens ytvatten var klart lägre än normalt. Närsalthalterna i ytvattnet var för årstiden normala. I området uppmättes syrehalter under 2 ml/l på djup överstigande 60-80 meter. Svavelväte återfanns, i västra Gotlandsbassängen från 80 meter och i östra Gotlandsbassängen från 125 meters djup. Planktonaktiviteten var låg.