Expeditionsrapport från KBV 002 Triton vecka 37, 2013

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Lars Andersson
Publicerad:

Sammanfattning

Yttemperaturen var över det normala i hela området. Salthalten i östra Gotlandbassängens ytvatten var klart lägre än normalt. Närsalthalterna i ytvattnet var för årstiden normala på de flesta stationer. I området uppmättes syrehalter under 2 ml/l på djup överstigande 70-90 meter. Svavelväte återfanns, i västra Gotlandsbassängen från 90 meter och i östra Gotlandsbassängen från 125 meters djup. Planktonaktiviteten var låg.