Expeditionsrapport från KBV 002 Triton vecka 34, 2013

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Lars Andersson
Publicerad:

Sammanfattning

Ytvattentemperaturen liksom närsalthalterna i ytlagret var för årstiden normala. I området uppmättes syrehalter under 2 ml/l på djup överstigande 70-80 meter. Svavelväte återfanns, i västra Gotlandsbassängen redan på 80 meter och i östra Gotlandsbassängen på 100 meters djup. Inga ytansamlingar av cyanobakterier registrerades.