Expeditionsrapport från KBV 002 Triton vecka 25, 2013

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Anna-Kerstin Thell
Publicerad:

Sammanfattning

Ytvattentemperaturerna var normala i det undersökta området, utom i sydöstra Östersjön, där temperaturen var något högre än normalt. Salthalten i ytan i den västra delen var något låg, i övrigt inom det normala. Samtliga närsalter i ytvattnet uppvisade normala värden för årstiden, förutom silikat som var under det normala i östra Gotlandsbassängen. Syrehalter under 2 ml/l återfanns vid djup överstigande 80 meter i större delen av området, undantaget den sydöstligaste delen. Svavelväte uppmättes i östra Gotlandsbassängerna från 125 meters djup och i västra Gotlandsbassängen redan från cirka 90 meter. Halterna av svavelväte i bottenvattnet var fortfarande relativt höga, dock ej så höga som vid föregående mätning. I sydöstra delen, vid station BCS III-10, noterades en kraftig blomning, troligen cyanobakterier, som flockulerat i ytan. Förhöjda fluorescensvärden i hela området tyder på viss planktonaktivitet.