Expeditionsrapport från KBV 002 Triton vecka 21-22, 2013

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Martin Hansson, Anna-Kerstin Thell
Publicerad:

Sammanfattning

Ytvattentemperaturerna var över det normala i Kattegatt och salthalten i yttre Skagerrak något över det normala. Samtliga närsalter, i ytvattnet, uppvisade normala värden för årstiden förutom silikat som var något under det normala i östra Gotlandsbassängen. Arkonabassängens bottenvatten hade syrehalterna sjunkit markant och låg nu strax under 3 ml/l. I Bornholmsbassängen var syrgashalten fortsatt över 2 ml/l vid botten. Syrehalter under 2 ml/l återfanns vid djup överstigande 70 till 80 meter i större delen av området. Mycket höga svavelväte halter uppmättes i östra och västra Gotlandsbassängerna från 125 meters djup.