Expeditionsrapport från KBV 001 Poseidon vecka 51, 2013

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Lars Andersson
Publicerad:

Sammanfattning

Ytvattentemperaturen var normal för årstiden i hela det undersökta området. Samtliga närsalter i ytvattnet, så när som på silikat, uppvisade normala halter. Syreförhållandena i Öresund och Kattegatts djupvatten var ovanlig goda. De inflöden som har inträffat under hösten till Östersjön hade nu nått Arkonabassängen och Bornholmsbassängen. Nästa expedition är planerad att äga rum i slutet av januari samt början av februari 2014 och kommer att täcka såväl egentliga Östersjön som Västerhavet. Expeditionen kommer att genomföras ombord det finska forskningsfartyget R/V Aranda.